Zakazana wiedza

Znaczenie szkoleń, własnych doświadczeń w treningach psychologicznych i superwizji dla relacji trener

mózg - superwizja

Znaczenie szkoleń, własnych doświadczeń w treningach psychologicznych i superwizji dla relacji trener

Superwizja jest istotnym elementem treningu w wielu dyscyplinach. Przełożeni często pełnią rolę superwizorów w zawodzie, pilnując by ludzie właściwe i bezpiecznie podchodzili do pracy w określonym zawodzie. Superwizorzy ściśle współpracują z superwizowanymi aby rozwiązać problemy, podnosić poziom kompetencji i omówić alternatywne rozwiązania, gdy są one potrzebne. Jeśli superwizowani nie chcą lub nie mogą wykonywać sprawnie swoich zadań, oraz gdy zapewnione są odpowiednie możliwości i nadzór to obowiązki etyczne organów nadzorczych na ogół obejmują zwolnienie tej osoby z pracy a nawet zgłoszenie ich do organów licencyjnych lub stowarzyszenia komisji etycznej.


Wiedza superwizora i jego doświadczenie nie zawsze przekłada się na zdolność do nauczania innych. I chociaż rola trenera jest jednym z najważniejszych zadań które wypełnia się w trakcie superwizji to rola menedżera jako nauczyciela jest często pomijana. I właśnie dlatego ważna jest rola przełożonego jako trenera i coacha. Pouczające zajęcia z superwizji połączone są ze sprawdzonymi strategiami i technikami ekspertów, które pomagają skuteczniej szkolić pracowników, poprawić ich efektywność, oraz zwiększyć kompetencje menedżerów. Superwizor odgrywa ważną rolę w środowisku biznesowym.Jego głównym zadanie polega na szkoleniu kierownika / kierowników by potrafili dopilnować aby praca wykonywana przez pracowników została zakończona w terminie i na najwyższym poziomie jakości.Aby wykonać takie zadanie, superwizorzy muszą ich nauczyć znać proces produkcyjny i mieć zrozumienie dla ich zachowań. Zadaniem kierowników jest pisanie raportów, listów, notatek, ocena wyników, przygotowanie dokumentów. Superwizor uczy na szkoleniach zasad komunikowania się kierowników i pracowników z linii produkcyjnej.Superwizor musi uważnie szkolić jak monitorować cele, strategie, taktyki oraz harmonogramy produkcyjne nadzorowane przez kierownika/ kierowników w organizacji.Superwizor szkoli kierowników jak postępować z pracownikami, aby mogli zaakceptować obowiązki które im się przydziela.

Idea superwizji

Superwizja polega na profesjonalnych rozmowach, które mogą przebiegać w sposób nieformalny np. w czasie przerwy na kawę lub podczas szybkiej rozmowy z kolegą w biurze, lub formalnie w trakcie wyznaczonych sesji / tutoriali i spotkań zespołu. Superwizja może być zdefiniowane na wiele różnych sposobów, ale są przede wszystkim rozmowy między pracownikami na wszystkich poziomach zaawansowania, nie tylko dla osób biorących udział w szkoleniu. Superwizja ma na celu promowanie uczenia się, praktyki i poprawę bezpieczeństwa oraz jakości opieki nad innymi osobami. Ludzie uczą się na różne sposoby – co oddziałuje na niektórych nie będzie wpływało na innych. Te różnice stwarzają problem superwizorowi w procesie szkolenia. Jednak dysponując dużym doświadczeniem można dzielić się wiedzą i praktyką z superwizowanymi.

Teningi superwizji

Eksperci z zakresu nadzoru nad psychoterapią zalecają superwizorowi i supervizowanemu by zawarli pisemną umowę, która przewiduje w szczegółach rodzaj relacji na szkoleniach .Elementy tej umowy obejmują:

 • częstotliwość spotkań oraz sposób przeprowadzenia ich (face-to-face, telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub kombinacji tych opcji)

 • rodzaj nadzoru (czy superwizowana będzie osoba czy grupa lub kombinacja tych obu)

 • jakie działanie superwizji będą udostępniane w treningu/ szkoleniu (np samoopisowe, w formie opisu przypadków i notatki lub kasety wideo, audio, lub superwizor będzie obserwować superwizowanego osobiście),

 • proces oceny

 • opłaty.

Superwizja realizowana przez kogoś spoza własnej instytucji edukacyjnej często wymaga zapłaty za świadczone usługi. Opłata ta musi być uzgodniona przed rozpoczęciem superwizji.

Dobrze wykształcona kadra superwizorów to dobry zespół. Jednak stosuje się też metody takie jak zostawianie swoich pracowników z ich urządzeniami w pracy, aby ich zmotywować do uczenia się metodą prób i błędów. W efekcie tego tylko jest to ogromny niszczyciel czasu, oraz utrudnianie transferu wiedzy którą zdobyli na zajęciach superwizji.

Cele superwizji powinny również zostać określone. Przykładowe cele superwizji mogą obejmować:

 • dostarczanie informacji zwrotnych w trakcie szkoleń z superwizji o swoim wyborze strategii

 • pomiar postępów superwizowanego w nabywaniu umiejętności, w procesie skutecznego zarządzania relacjami z trenerami

 • zwiększanie wiedzy superwizowanego

Na przykład zabawne i wciągające jednodniowe seminarium z superwizorem pozwala na poznanie strategii która daje możliwości dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracownikami, co powoduje iż wdraża się od razu zdobytą wiedzę. Superwizja pozwala na budowanie połączenia emocjonalnego pomiędzy pracownikami z możliwościami szkoleniowymi.

Rola superwizora

Superwizja różni się od konsultacji, tym, że trener ( superwizor) ocenia sytuację i dostarcza wielu wskazówek, które pomogą funkcjonować lepiej danej osobie lub organizacji w określonym otoczeniu. Superwizor może też zapewnić bieżącą ocenę funkcjonowania danego klienta. Jednak sugestie superwizora nie muszą być wzięte pod uwagę przez konsultowanego. Z tego powodu, superwizorzy mają zazwyczaj mniejszą podatność na odpowiedzialność prawną za swoje działania niż przełożeni w zakładzie pracy. Superwizor realizuje praktyczne ćwiczenia wpływając na przywódcze umiejętności innych osób. Superwizor wykształca odpowiednie podejście przełożonych do ich pracowników, wiele wspólnych cech, w tym zdolność do utrzymania odległości od swoich pracowników, dbając o ich efektywność i dobre samopoczucie, z zachowanie odpowiedniego dystansu do podwładnych. . Tak samo skuteczni superwizorzy pomagają w bezpośrednich i uczciwych kontaktach kierowników z pracownikami pod ich kierunkiem. Gdy przełożeni mogą wykonywać swoje obowiązki skutecznie wzrasta produktywność pracowników co przekłada się na większą satysfakcję z wykonywanej pracy.

Superwizor a nauczyciel

Superwizja jest podobna do nauczania gdy nauczyciel przekazuje wiedzę o określonym temacie swoim studentom. Nauczyciel może być oceniany na podstawie swoich zasług i może dawać oceny za postępy w nauce lub uczestnictwo studenta w zajęciach w klasie. Podstawowa różnica między nauczaniem i superwizją to ustalenie, w jakim stopniu można oczekiwać od superwizora by był strażnikiem wykonywanego zawodu i czy odbywa się to zgodnie z prawem odpowiedzialności za terapię w trakcie superwizji. Skuteczna superwizja musi wiązać się z dobrym trenerem. Wiąże się to z odpowiedzialnością superwizora w przekazywaniu wiedzy na temat procedur dotyczących wykonywania przydzielonych zadań w miejscu pracy. Przełożeni muszą nabyć na zajęciach superwizji zasad szkolenia personelu w ich zakładzie pracy. Pracownicy oczekują, od nich że będą dla nich nauczycielami. W związku z tym superwizorzy muszą szkolić jak należy pokierować pracowników w wykonywaniu zleconych obowiązków. Umiejętność ta jest trudna do opanowania dla bezpośrednich przełożonych niż w przypadku przełożonych z linii średniego i wyższego szczebla, szczególnie w sektorach, które wykorzystują procesy produkcyjne. Dogłębne zrozumienie wszystkich zasad obowiązujących w danym procesie produkcyjnym jest niezbędne do efektywnego nadzoru pracowników. Przełożeni są odpowiedzialni za wdrażanie ich do zadań w sposób efektywny.

Zasady superwizji

Dobrze prowadzona superwizja wymaga równowagi pomiędzy dyspozycją przełożonego dydaktycznego, jego lub jej sprzężenia zwrotnego do superwizowanego i jego aktywnego uczestnictwa w ukierunkowaniu umiejętności z klientami oraz raportowanie wyników .Pętla sprzężenia zwrotnego zostaje wygenerowana a jej przebieg jest podtrzymywany przez pytania superwizowanego i zapytania superwizora .

Liczba godzin superwizji

Długość procesu superwizji jest często określana przez liczbę godzin wymaganych do uzyskania doświadczenia przez studenta lub grupę zawodową w celu spełnienia wymogu określonego przez studia lub jednostkę certyfikującą albo wydającą licencję. Liczbę godzin i rodzaj wymaganej superwizji jest też często określana przez program, lub płyty licencyjne. Na przykład, wspólną propozycją dla superwizji może być jedna godzina z superwizorem twarzą w twarz na każde dziesięć do piętnastu godzin, tak że superwizowany spędza je na konkretnych działaniach .Wielu psychologów sportu i trenerów superwizji / konsultacji w superwizję traktuje jako sposób na swój rozwój osobisty.

Czas trwania superwizji

Dobra superwizja rozpoczyna się od jasnego zrozumienia oczekiwań każdej ze stron a także wiąże się z określonym przedzialem czasu określającym przybliżoną datę zakończenia jej .Proces ten bywa trudny dla osób, które były już licencjonowane lub certyfikowane i próbują zwiększyć swoje kompetencje w określonej dziedzinie. Proces ten jest najbardziej efektywny, gdy spotkania są organizowane w sposób ciągły, a oczekiwania są spełnione zarówno przez superwizora jak i superwizowanego w zakresie wszystkich problemów, które się pojawiają oraz są omawiane na zajęciach superwizji.

Styl superwizji

Superwizorzy różnią się stylami nadzoru i orientacjami teoretycznymi. Niektóre zajęcia z superwizji mogą być bardzo formalne, podczas gdy na innych łatwo można się podzielić osobistymi doświadczeniami w zakresie uczenia się przez własne błędy. Superwizorzy mogą z racji swej praktyki, oferować specjalistyczną wiedzę lub dostęp, które są być użyteczne dla konkretnego ucznia/ superwizowanego. Aby spełnić wymagania konieczne do ukończenia studiów, ważne jest w przypadku studentów, aby zapewnić trening profesjonalnego superwizora, którego kwalifikacje i doświadczenie są zatwierdzone przez instytucję edukacyjną danego studenta. Czasem studenci muszą komunikować się ze swoimi opiekunami w przypadku trudnych tematów (np błędów, słabości, wskazań). Dlatego, komfort kontaktu z opiekunem jest również ważnym czynnikiem w uzyskaniu dobrych wyników w superwizji.

Ważny jest aktywny udział na zajęciach z superwizji

Jak wspomniano model świadczenia usług, umowa o superwizję może pomóc wyjaśnić cel oraz parametry treningu. Na pewno ważne jest aktywnie uczestnictwo w procesie superwizji poprzez skupienie uwagi, zadawanie pytań oraz inicjowanie dyskusji, co pomaga w zdobyciu doświadczenia w trakcie treningów.

Oznaki źle prowadzonej superwizji

Pewne oznaki, sugerujące że proces superwizji może nie przebiegać prawidłowo obejmują:

 • absencję na spotkaniach

 • nudzenie się w trakcie treningu superwziji

 • pojawianie się wrogich lub agresywnych zachowań na treningach

lub takie odczucia superwizowanego jak:

 • uczucie dyskomfortu z braku doświadzcenia/ kompetencji przełożonego za nieodpowiedni, albo uwagi, które go dyskryminują

 • brak komfortu w udostępnianiu stosownych informacji ze strachu przed złą oceną

 • brak profesjonalnego treningu superwizji

Dla przełożonych, życie jest ciągłym procesem uczenia się.Nie tylko muszą się nauczyć podstaw pracy z podwładnymi, ale muszą też nauczyć się podstawowych umiejętności nadzorczych.Kierownicy muszą brać udział w zajęciach z superwizji z zakresu zarządzania, obsługi komputerów, komunikacji i innych umiejętności, które pomogą im w nadzorowaniu innych. Zajęcia superwizji pozwalają im aktualizować swoje umiejętności, aby stale poprawiać zdolności menadżera/ kierownika w kierowaniu pracownikami w zakładzie pracy.

Znaczenie szkoleń, własnych doświadczeń w treningach psychologicznych i superwizji dla relacji trener Autor artykułu:
Artykuł został przygotowany przez Małgorzatę Ignaszak z SUI Psychologia Coaching z Poznania.

Może Cię zainteresować:

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie nigdzie publikowany. Klikając wyślij wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez serwis KoniecSwiata.org. Przeczytaj więcej na ten temat na: koniecswiata.org/polityka-prywatnosci/

You may also like

III wojna światowa Koniec świata Zagrożenia na Ziemii

Reset cywilizacji 2024 – cykliczny koniec świata

post-image

Dla jednych temat zbliżającego się końca świata stał się równie przejadły, jak wczorajsza pizza. Inni nadal śledzą najświeższe doniesienia, o ewentualnym armagedonie. Nie ma się jednak co dziwić. W naszą naturę wpisany jest koniec. Umieramy. Skoro tak, to dlaczego świat ma być wolny od tej ostateczności? Dlaczego on miałby trwać wiecznie, skoro wszystko się kiedyś kończy? Pustkę po 2012 roku wypełnił reset cywilizacji 2024. I wcale nie wygląda to dobrze. Perspektywy są naprawdę katastroficzne i co najgorsze, nie jest to dla świata (a raczej dla cywilizacji człowieka) żadna nowość!

Reset cywilizacji co 676 lat

Na polskim gruncie hipotezę resetu cywilizacji głoszą tacy badacze dziejów jak Artur Lalak czy Grzegorz Skwarek. Na Youtube można znaleźć wiele ciekawych wykładów i wywiadów, w których dzielą się swoimi wnioskami. Nie są one niestety zbyt optymistyczne. Badacze Ci uważają, że liczne źródła wskazują na kataklizmy, które wyniszczały całe cywilizacje. Co najgorsze, taki…


Może Cię zainteresować:

Read More
[Materiał zewnętrzny]

Dlaczego warto zainwestować w kartoniarkę?

post-image

Zakłady produkcyjne, wypuszczając swoje artykuły na rynek, z reguły pakują je po kilka lub kilkanaście sztuk w kartonie. Umożliwia to łatwy załadunek i transport, a także bezproblemowe obliczenia, ile sztuk towaru zostało wydane. Pakowanie w kartony może oczywiście odbywać się zarówno w sposób tradycyjny, jak i zautomatyzowany. Poznajmy bliżej zalety mechanicznych kartoniarek.

Kartoniarka – jakie ma główne zadania?

Kartoniarka jest urządzeniem przeznaczonym do automatycznego umieszczania we wstępnie złożonym kartonie produktów. Doskonale sprawdza się do pakowania takich przedmiotów jak butelki, słoiki czy elementy plastikowe. Dzięki takiemu zapakowaniu są one łatwe w transporcie i nie ulegają podczas niego uszkodzeniom.


Kartoniarki mogą także służyć selekcji produktów na poszczególne serie, które pakowane są do odpowiednich, dostosowanych do nich opakowań. Przykładowo, na początku na taśmociągu może znaleźć się seria mniejszych wyrobów, które pakowane będą w mniejsze kartony, a następnie większych, które trafią do dostosowanych do nich opakowań.

W połączeniu z rozkładarkami, zaklejarkami i etykieciarkami, kartoniarki mogą tworzyć zautomatyzowane…

Może Cię zainteresować:

Read More
Piktogramy

Waza z Bronocic – czy to dowód na istnienie kosmitów?

post-image

Tajemniczy piktogram znaleziony w Bronocicach od lat wzbudza kontrowersje i niezgodę wśród społeczeństwa. Jedni twierdzą, że rysunek przedstawia pojazd kołowy, inni zaś upierają się, że to nic innego, jak pojazd kosmiczny starożytnych przybyszów z innej planety. Kto ma rację?

Wykopaliska na terenie Polski

Przedsięwzięcia archeologiczne od lat odbywają się w różnych punktach mapy świata. Niezwykłego odkrycia miało miejsce w Polsce, na terenie osady w Bronocicach, w pobliżu rzeki Nidzicy. Archeolodzy podczas wykopalisk znaleźli ceramiczną wazę, której pochodzenie datuje się na lata 3635-3370 przed naszą erą.


Wazę z każdej strony pokrywają prymitywne, proste rysunki. Jeden z nich stale wzbudza zainteresowanie historyków. Dawno już ustalono, że tajemniczy piktogram oznacza pojazd kołowy, którego używano już w III oraz IV wieku p.n.e.

Odkryty przedmiot okazuje się być starszy od kredowego modelu koła, który znalazła grupa holenderskich badaczy w 1974 roku podczas wykopalisk prowadzonych w Syrii, na środkowej części rzeki Eufrat. Do dziś nikt nie jest jednoznacznie określić,…

Może Cię zainteresować:

Read More
III wojna światowa

Czy III Wojna Światowa to już oczywistość?

post-image

Od dłuższego czasu na politycznej arenie międzynarodowej można wyczuć przysłowiową ciszę przed burzą. Rosja zwraca na siebie uwagę coraz większą liczbą wrogich spojrzeń, głównie ze strony Stanów Zjednoczonych. Czy ludzkość ma szykować się na najgorsze?

Wsparcie zbrojne z Rosji

Miniony rok 2018 upłynął pod znakiem narastającego konfliktu pomiędzy Rosją a niektórymi krajami po zachodniej stronie. Przedmiotem sporu była przede wszystkim armia syryjska, którą rosyjskie mocarstwo czynnie wspiera. Dzięki wspólnym zmaganiom, Syria zdołała odzyskać panowanie nad znaczną częścią swojego kraju. Państwa Zachodu wystąpiły z oskarżeniem o przeprowadzenie ataku chemicznego przez Syrię na oddziały opozycji, atakując kraj pociskami rakietowymi. Poczynania zmusiły kraje NATO do refleksji nad potencjalnym zagrożeniem konfliktu jądrowego ze strony Rosji.


Konflikt Rosja-Ukraina

Stosunki rosyjsko-ukraińskie od dawna trudno określić mianem pokojowych. Zaostrzenie konfliktu spowodowało przekroczenie przez statki ukraińskie granic Rosji, co zaskutkowało ostrzelaniem okrętów i zatrzymaniem załogi po stronie wroga. W odpowiedzi na ten incydent władze Kijowa wprowadziły stan wojenny. Po stronie Ukrainy…

Może Cię zainteresować:

Read More